Over Dierenambulance Nederrijn

Dierenambulance Nederrijn (Stichting Dierenzorg Nederrijn) is een jonge stichting die op 22 oktober 2015 is opgericht. De stichting stelt zich ten doel in het verkeer verongelukte dieren, of dieren die op andere wijze gewond zijn of hulp nodig hebben, op te halen en te vervoeren naar een dierenarts of een daartoe bevoegd opvangadres. Daarnaast stelt de stichting alles in het werk om van opgehaalde zwerfdieren de eigenaar op te sporen. Het gebied dat de Dierenambulance Nederrijn bestrijkt, bestaat uit de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen. Met deze gemeenten zijn contracten afgesloten over de uitbesteding van de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten aan de stichting.

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

 • Het exploiteren van een dierenambulance
 • Het bijhouden van een administratie voor vermiste en gevonden dieren
 • Het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en personen
 • Het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichting
 • Het verwerven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het doel van de stichting

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • Bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren
 • Bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is
 • Subsidies en donaties
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere baten
 •  

Beleidsplan en (financieel) jaarverslag

Samenstelling van het bestuur

Statutair is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen. Het bestuur bestaat uit:

Ben Jansen (Voorzitter) (Voorzitter schietsportvereniging Schaarsbergen)

Andre Hartman (Secretaris) (Ambtenaar)

Izak Mauritz (Penningmeester / fondsenwerving) (Voorzitter Stichting Polmarco)

Wilma Henderikse (Algemeen bestuurslid) (Interne vertrouwenspersoon) (Directeur / eigenaar Henderikse Holding Onderzoek & Advies)

Dick Quint (Algemeen bestuurslid)

Binnen het bestuur zijn geen familiaire of zakelijke banden aanwezig. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Enkel daadwerkelijk gemaakte kosten worden, voorzover naar redelijkheid gemaakt, vergoed. Zie ook onze 'statuten'.

Coördinator en vrijwilligers

Dierenambulance Nederrijn heeft een coördinatieteam in dienst dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding.
Coördinator: Wilma van den Boogert

Er werken ruim 46 vrijwilligers bij de stichting als chauffeur, bijrijder en/of centralist.

AVG Beleid

Ons beleid ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in het 'AVG beleid'.

Anbi-status

Dierenambulance Nederrijn is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling en wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van de stichting is 8556.51.490.

De Dierenambulance Nederrijn hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, zoals De Dierenambulance Nederrijn, kunt u als donateur uw giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Zie voor meer informatie hierover:

Belastingdienst

Goedendoelen.nl

Erkend Goed Doel

https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-dierenzorg-nederrijn

Dierenambulance Nederrijn is met ingang van 1 april 2022 een Erkend Goed Doel.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat toezichthouder CBF uitgeeft.

Het is een garantie voor donateurs dat zij met een betrouwbare organisatie te maken hebben, waaraan ze met een gerust hart kunnen geven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen.

Erkende Goede Doelen dragen daadwerkelijk bij aan een betere wereld, gaan zorgvuldig om met elke euro, leggen verantwoording af en laten zich onafhankelijk controleren.

Mocht u dierenwelzijn een warm hart toedragen dan kunt u ons steunen of sponsor worden.